PERSBERICHT

12 juli 2019

Onlangs is aan het licht gekomen dat een medewerker van  Woningbouwcorporatie WoonGenoot heeft gefraudeerd. Onderzoek wijst uit dat over een langere periode een bedrag van ruim vierhonderdduizend euro is verdwenen. De directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen van WoonGenoot hebben direct actie ondernomen en de betrokken medewerker is inmiddels ontslagen.

Op dit moment vindt aanvullend onderzoek plaats en wordt bekeken welke vervolgstappen de komende tijd worden genomen. In het belang van het lopende onderzoek kan op dit moment geen verdere informatie worden gegeven.